gopher/go.sum

16 lines
1.3 KiB
Plaintext

github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/pkg/errors v0.8.0 h1:WdK/asTD0HN+q6hsWO3/vpuAkAr+tw6aNJNDFFf0+qw=
github.com/pkg/errors v0.8.0/go.mod h1:bwawxfHBFNV+L2hUp1rHADufV3IMtnDRdf1r5NINEl0=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/prologic/go-gopher v0.0.0-20181230133552-0c68ed5f58b0 h1:10LO/S8HVjIuEHsHea//Cena1Ztgy23f/e8HFC0w5ow=
github.com/prologic/go-gopher v0.0.0-20181230133552-0c68ed5f58b0/go.mod h1:LiuwIXz4es4YIUOD6yRv8mES9n9dFbe4z0+TcrLkhXg=
github.com/stretchr/testify v1.2.2 h1:bSDNvY7ZPG5RlJ8otE/7V6gMiyenm9RtJ7IUVIAoJ1w=
github.com/stretchr/testify v1.2.2/go.mod h1:a8OnRcib4nhh0OaRAV+Yts87kKdq0PP7pXfy6kDkUVs=
golang.org/x/net v0.0.0-20180811021610-c39426892332/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4=
golang.org/x/net v0.0.0-20181220203305-927f97764cc3 h1:eH6Eip3UpmR+yM/qI9Ijluzb1bNv/cAU/n+6l8tRSis=
golang.org/x/net v0.0.0-20181220203305-927f97764cc3/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4=
within.website/ln v0.6.0 h1:zn8vE9f0biSTNIpHFc7kOPH+SitLsWrU1MfrwMSS4cM=
within.website/ln v0.6.0/go.mod h1:ifURKqsCJekcsdUE+hyCdcuhQqQ+9v9DfA++ZqYxZFE=